Questo sito usa cookie per fornirti un'esperienza migliore. Proseguendo la navigazione accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra OK
ambasciata_telaviv

מרשם אזרחי (a.i.r.e)

 

מרשם אזרחי (a.i.r.e)

 

מרשם אזרחי איטליה המתגוררים מחוץ לגבולותיה (A.I.R.E.)
(Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E)

לאזרחי איטליה שנולדו מחוץ לגבולותיה:
חוזר משרד החוץ האיטלקי מס' 8 מתאריך 9.6.2016 קובע "פקיד מרשם האוכלוסין אינו יכול לבצע רישום ב-AIRE (מרשם אזרחי איטליה שאינם תושביה) בהעדר פרטי רישום תעודת הלידה".
לפיכך, על מנת לאפשר את משלוח הבקשה לרישום ב-AIRE לעירייה הרלוונטית באיטליה, האזרח מתבקש להמציא תמצית רישום של תעודת הלידה שלו שתונפק ע"י העירייה הרלוונטית באיטליה או תעודת זהות איטלקית שבה מופיעים פרטי רישום הלידה או הצהרה חלופית למסמך רשמי (סעיף 46 צו נשיאותי 445/2000, כפי ששונה ע"י סעיף 15 ס.ק.1ג של חוק 183/2011). (טופס)
לאור הוראות החוזר דנן, אזרח איטליה שנולד מחוץ לגבולותיה ושהוא תושב ישראל, אשר מעולם לא דאג לרישום תעודת הלידה הזרה שלו, צריך בראש ובראשונה להמציא אותה לשגרירות למטרת רישומה במרשם האוכלוסין של העירייה הרלוונטית. המידע על הפרטים הנדרשים בתעודת הלידה נמצא בחלק "מעמד אישי" באתר השגרירות במקרה שהאזרח נולד בישראל. אם נולד במדינה אחרת, יש לפנות בדואל או בטלפון לנציגות הקונסולרית האיטלקית במקום הלידה.

 

למידע כללי יש לפנות לאתר משרד החוץ האיטלקי.

הרשמה

סעיף 8 לחוק 470/88 קובע כי כל אזרחי איטליה – בלי קשר למקום הולדתם – המתכוונים להתגורר בישראל תקופה העולה על 12 חודשים חייבים להירשם באמצעות הקונסוליה ל-A.I.R.E, מרשם האיטלקים המתגוררים מחוץ לגבולות איטליה, בתוך 90 יום מתאריך כניסתם לישראל. כמו כן חייב להירשם כל מי שהיגר לישראל לפני 1988 (תאריך אישורו של חוק 470/88). הרישום ב-A.I.R.E הוא תנאי הכרחי להנפקת רוב המסמכים והאישורים המונפקים ע"י הקונסוליה (גם דרכונים). הרשמה לא מעודכנת ב-A.I.R.E, במיוחד במקרה של שינוי כתובת, מונעת קיום קשר עם האזרח ומונעת ממנו לקבל את המסמכים הדרושים להצבעה במקרה של בחירות באיטליה.

האזרח חייב לעדכן את כל פרטי הרשמתו ב-A.I.R.E, כולל שינוי מקום תושבות ושינוי כתובת; הרכב המשפחה הגרעינית; שינויים במצב האישי, גם לצורך רישום באיטליה של הצהרות ממדינות זרות (נישואין, לידה, גירושין, פטירה וכו'); שיבה סופית לאיטליה; אובדן האזרחות האיטלקית.

רישום ב-A.I.R.E והקפדה על עדכונו יזרזו את כל ההליכים הנוגעים לאזרח הרשום.

ההליך

1) קביעת תור באמצעות המערכת הממוחשבת

2) התייצבות לתור עם המסמכים דלהלן

א. הטופס הייעודי, כשהוא מלא על כל סעיפיו בנתונים הנדרשים לגבי המבקש עצמו ולגבי כל בני משפחתו המתגוררים איתו

ב. דרכון של המבקש ושל כל אחד מבני משפחתו המתגוררים איתו, שבו נראים בבירור התמונה, החתימה, הפרטים האישיים ומספר הדרכון. יש להביא גם צילום של כל אחד מן הדרכונים הללו. לתשומת לב: במקרה של דרכון של הורה שבו רשומים גם ילדיו הקטינים, יש לצרף גם צילום של הדף הרלוונטי.

ג. הוכחה על תושבות בישראל, לדוגמה תמצית רישום מלא ממשרד הפנים או חשבון מים, חשמל, גז או ארנונה על שמו של המבקש. אם האזרח האיטלקי המבקש הגיע לישראל לרגל לימודים או עבודה, גם אשרת השהייה הישראלית מתקבלת כהוכחה על תושבות.

עדכון פרטים במקרה של שינוי כתובתי


225